İHALE İLANI
Doğankent Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğinden
 
 İlçemize bağlı muhtelif köylerin beton yol yapım işi birim fiyat üzerinden Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.
 
Madde 1 – İdarenin;
 1. Adı                  : Doğankent İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği
 2. Adresi       : Hükümet Binası Kat: 3 Doğankent/Giresun
 3. Telefon Nosu  : 0 454 471 52 52
 4. Faks Nosu       : 0 454 471 52 91
 
Madde 2 – İhale Konusu Yapım İşlerinin;
 1. Adı, Niteliği, Türü   : Beton Yol Yapım İşi. 
 2. Miktarı            : 1.748,25 m³ hazır betonla Doğankent İlçesi Muhtelif Köy Yollarına teknik şartnamesine uygun şekilde beton yol yapım işi; ( Çatak  Köyü 303 m³, Çatalağaç Köyü 303 m³, Güvenlik Köyü 303 m³,   KozKöy Köyü 233,25 m3, Oyraca  Köyü 303 m³, Yeniköy Köyü  303 m³,)
 3. İşin Yapılacağı Yer :İlçemize bağlı muhtelif köy yolları: Çatak , Çatalağaç , Güvenlik , Kozköy, Oyraca , Yeniköy Köyleri.
 4. İşe Başlama ve Bitiş Tarihi : Sözleşmenin imzalandığının İdare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese tebliği tarihinden itibaren 5 beş takvim günü içinde yer teslimi yapılarak işlere başlanacaktır.
 5. İşin Süresi  : Yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren 90 (Doksan)  takvim günüdür.
 
Madde 3 – İhalenin ;
 1. Yapılacağı Yer: Doğankent Kaymakamlığı Toplantı Salonu.
 2. İhale Tarihi ve Saati: 14/05/2018 – 10:00
 
Madde 4 – İhalelere Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kuralları:
 
 1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.
 1. Tebligat için adres beyanı; (işyeri adresi,elektronik posta adresi) ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası      
 2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.
 1. Gerçek kişi olması halinde,ilk ilan veya ihale tarihinin içersinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.
 2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği  tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içersinde bulunduğu yılda alınmış,tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
 1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri,
  1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
  2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
      d)    Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (ç),(d), (f) , (g) ve (i) bentlerinde sayılan   durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname
      e)        Şekli ve içeriği  Şartnamede belirlenen teklif mektubu  
f)         Şekli ve içeriği  Şartnamede belirlenen geçici teminat,
g)       İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
h)      Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
i)    İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi.
j)        Şartnamenin 8 nci maddelerinde istenmesi halinde “ yerli istekli” olunduğuna dair nüfus cüzdanı suretini
k)        Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyannameyi,
l)         Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Prim borcu olmadığına dair belge.
m)       Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair belge.
1
 
 
 1. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  1. İsteklinin son 7 yıl içinde yurt içinde Kamu  sözleşme bedelinin en az % 50’i oranında gerçekleştirdiği   İdarece kusursuz kabul edilen İhale konusu iş veya benzer ilgili deneyimini gösteren belgeleri sunmak zorundadır.
İş deneyimi olarak, istekli tarafından teklif edilen bedelin % 50’ ı oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi verilmesi zorunludur.
İş deneyimini gösteren belgeler, isteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimini ortaya  koyan ve Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere göre düzenlenerek verilen ve değerlendirilen; iş bitirme belgesi, iş durum belgesidir.
İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; ihale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer inşaat usul ve tekniği gerektiren, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile mali güç, ihtisas ve organizasyon gerekleri itibariyle benzer özellikteki işlerdir.
 1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: İsteklinin son 7 yıl içinde yurt içinde ve Kamu sözleşme bedelinin % 50 si oranında gerçekleştirdiği kusursuz kabul edilen İhale konusu İş “ Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Ait Tebliğ” de yer alan A/ V grubu işler ile ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelin % 50 sinden az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi, benzer iş olarak kabul edilecektir. 
 2. İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak olan Mühendislik veya Mimarlık Bölümleri:İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık Fakültesi Bölümüdür.
 3. Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler; İstekli, işe başlama tarihinden itibaren aşağıda cinsi, âdeti, özellikleri belirtilen yapı araçlarını iş yerinde bulundurmak zorundadır. Yapı araçları taahhütnamesi verilecektir.

Adet                Cinsi                                       Özellikleri        Taahhüt / Kendi Malı

1                   Hazır Beton Santrali                         -                     Taahhüt
5                   Transmikser                               6 m³ Mikser            Taahhüt
 
Organizasyon Yapısı ve personel durumuna İlişkin belgeler
 1. Anahtar Teknik Personel:İstenmemektedir
 2. Teknik Personel istenilen Teknik Personel sayısı ve niteliği:Yoktur
 1. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 2. İhale dokümanı Hükümet Binası Kat: 3 Doğankent/Giresun adresinde görülebilir ve 400,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale doküman bedeli Doğankent Köylere Hizmet Götürme Birliğinin TC. Ziraat Bankası Doğankent Şubesindeki 25208490-5021 no’lu hesabına yatırılarak banka dekontu ihale istekli dosyasına konulacaktır.
 3. Teklifler 14/05/2018 tarihi saat 10:00 ' a kadar Doğankent İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği ihale komisyon başkanlığı adresine bizzat istekli, kanuni temsilcileri ve tüzel kişilerde temsile yetkili kişiler tarafından verilir. Posta ile veya iadeli taahhütlü olarak teklif verilemez ve bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmaz.
 4. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliye her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşmesi imzalanacaktır.
 5. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 6. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.
 7. Birliğimiz 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
                                                                                                  
                                                                         İLAN OLUNUR.
Doğankent Kaymakamlığı
Köylere Hizmet Götürme Birliği       
 
                                                                                        Burak YILMAZ
                                                                                          Kaymakam V.
                                                                                          Birlik Başkanı
 
 
 
 
 
 
 
 
T.C. Doğankent Kaymakamlığı Doğankent/GİRESUN - Telefon: 0 (454) 471 52 52 - Fax: 0 (454) 471 52 91 - E-Mail: kaymakamlik@dogankent.gov.tr