DOĞANKENT KAYMAKAMLIĞI İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ
 
BİRİNCİ BÖLÜM
G E N E L E S A S L A R
 
AMAÇ
Madde 1 - Bu yönergede amaç; ilçede görülen kamu hizmetlerinin daha etkin, verimli ve süratli sunulması, vatandaş başvurularının hızla sonuçlandırılması, birimler arası hizmet akışının çabuklaştırılması, iş veriminin artırılması açısından; Doğankent Kaymakamlığına bağlı olarak hizmet yürütmekte olan ilçedeki genel idare kuruluşlarının yapacakları çalışmaların esaslarını ve kaymakam adına imzaya yetkili makamları belirlemek, alt kademelere yetki verilerek sorumluluk duygularını geliştirmek, üst makamların önemli konularda daha akılcı karar almasını kolaylaştırmak için kendilerine zaman kazandırmaktır.
KAPSAM
Madde 2 - Yönerge; ilgili mevzuat uyarınca kaymakamlık ve bağlı kurumlara ait işbölümü ile bu kuruluşların yapacakları yazışmalarda ve yürütecekleri işlemlerde kaymakamlık adına imza yetkisi kullanma ilke, şekil ve şartlarını içerir.
YASAL DAYANAK
Madde 3 - Bu yönerge 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 3152 sayılı İçişleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanun, Valilik ve Kaymakamlık Büroları Kuruluş Görev ve Çalışma Yönetmeliği, Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik ve İçişleri Bakanlığı İmza Yetkileri Yönergesi, hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
TANIMLAR
Madde 4 - Bu yönergede yer alan deyimlerden;
 
Kaymakamlık             :  Doğankent Kaymakamlığını,
Kaymakam                 : Doğankent Kaymakamını,
Yazı İşleri Müdürlüğü : Doğankent Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürlüğünü,
Yazı İşleri Müdürü      : Doğankent Kaymakamlığı İlçe Yazı İşleri Müdürünü,
Birim                          : Bakanlıkların, genel müdürlüklerin ve il özel İdaresinin ilçe düzeyindeki kuruluşunu,
Birim Amiri - İlçe İdare Şube Başkanı: Bakanlıkların, genel müdürlüklerin ve il özel İdaresinin ilçe düzeyindeki birinci derecede yetkili amirlerini,
S.Y.D.V.                      : Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nı ifade eder.
 
YETKİLİLER
Madde 5 - Bu Yönergede adı geçen yetkililer; Kaymakam, Yazı İşleri Müdürü, Birim Amiri ve Büro Yetkilisidir.
 
İLKELER VE YÖNTEMLER
Madde 6 - Bu Yönergenin uygulanmasında aşağıdaki ilke ve yöntemler geçerlidir.
 
1. Yetkilerin sorumlulukla, dengeli, eksiksiz ve doğru olarak kullanılması esastır. Her kademe, sorumluluğu derecesinde ilgili konular üzerinde aydınlatılır. Yetki derecesinde “bilme hakkını” kullanır. Kaymakam ilçe örgütlerinin tümüyle, Yazı İşleri Müdürü ve Birim Amirleri kendi birimleriyle ilgili olarak “bilme hakkını” kullanır. Bu amaçla her makam sahibi imzaladığı yazılarda üst makamların bilmesi gerekenleri takdir ederek, zamanında bilgi vermekle yükümlüdür.
 
2. İmza yetkisinin kullanılmasında; hitap edilen makamın seviyesi ile konunun kapsam ve öneminin göz önünde tutulması temel ilkedir.
 
3. Yazılar bütün ara kademe amirlerin parafı alınmadan imzaya sunulmaz varsa ekleri ile birlikte imzaya sunulur. Birim amirinin paraf ya da imza tarihinden itibaren, yazılar en geç ertesi iş günü Kaymakamlığa imzaya sunulacaktır.
 
4. Bu yönerge kapsamında birim amirleri kendi aralarında emir ve direktif niteliği içermeyen yazışmaları doğrudan yapabilirler.
 
5. Birim amirinin izinli olduğu hallerde vekili imza yetkisini kullanır. Daha sonra, yapılan önemli iş ve işlemler hakkında birim amirine bilgi verilir.
 
6. Kendisine yetki devredilenler, bu yetkiyi Kaymakamın onayı olmadıkça bir başkasına devredemez. Ancak; kendilerine verilen yetkilerden uygun gördüklerini Kaymakamın onayı ile astlarına devredebilir. Bu durumda, onayın bir örneği İlçe Yazı İşleri Müdürlüğüne gönderilir.
 
7. Yazıların ilgili olduğu birimlerde hazırlanması ve oradan yayımlanması esastır. Ancak; acele hallerde Yazı İşleri Müdürlüğünde ve Özel Kalem Bürosunda hazırlanan yazıların bir örneği gerekirse bilgi için ilgili birime gönderilir.
 
8. Yönetimin gözetim ve denetim alanına giren konulara ait ihbar, şikâyet ve icrai nitelikteki dilekçelerin Kaymakamlığa verilmesi esastır. Bunların dışında kalan sürekli hizmetlere ilişkin dilekçeler doğrudan doğruya ilgili kuruluşa verilebilir.
 
9. Kaymakamın emri ve/veya onayı ile yapılan veya Kaymakamın bizzat başkanı olduğu, ancak sekretarya işleri Yazı İşleri Müdürlüğünce yapılmayan her türlü denetim, toplantı ve uygulamalarla ilgili karar ve/veya tutanaklar bilgi amacıyla Kaymakamlık Makamına gönderilir. Bu tür yazılar Kaymakam tarafından havale edilir, Yazı İşleri Müdürlüğünce dosyalanır.
 
10. Kendisine başvurulan birim amirleri konunun incelenmesini ve çözümünü kendi yetkisi dışında görürse, dilekçe Kaymakama sunulacak ve direktiflerine göre gereği yapılacaktır.
 
11. Birim Amirleri üst makamları tarafından gönderilen ve Kaymakamlık aracılığı ile gönderilmesi gerekirken her nasılsa doğrudan kendilerine gelen yazıları inceleyerek derhal makama bilgi verirler ve alacakları talimat doğrultusunda hareket ederler.
 
12. Basında çıkan ihbar, şikâyet ve dilekler, herhangi bir emir beklemeksizin ilgili birim amirince doğrudan ya da Makamın direktifi üzerine dikkatlice incelendikten sonra, değerlendirmeyi de içeren sonucu en kısa zamanda birim amiri imzası ile Kaymakamlık Makamına bildirilecektir. Konu ile ilgili basına cevap verip vermeme hususundaki takdir Kaymakama aittir.
 
13. Tüm yazışmalarda: 02.12.2004 tarih ve 25658 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas Usuller Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine mutlaka uyulacak, bu esaslara uymayan yazılar kendilerine yetki devredilen kişilerce imzalanmayarak birimine iade edilecektir.
 
14. İlçe içindeki genel idare kuruluşları; yerel yönetimler, il ve bölge kuruluşları ile ilgili yazışmaları Kaymakamlık kanalı ile yapılacaktır.
 
15. Kaymakam tarafından özel yetki verilmeksizin hiçbir personel tarafından basın ve yayın organlarına herhangi bir şekilde bilgi ve demeç verilemez. Basına intikal ettirilecek konular Kaymakamlık Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu tarafından bildirilecektir.
 
16. İmza yetkisinin devrinde Kaymakamın her konuda havale, imza ve onay yetkisi saklıdır. Kaymakam gerek gördüğünde, devrettiği yetkileri her zaman kullanabilir.
 
YAZILARIN İMZAYA SUNULMASINDA YÖNTEM
Madde 7- Yazıların imza için Kaymakamlık makamına sunulmasında aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulur;
 
1. Bilgi vermeyi ve açıklamayı gerektiren yazılar bizzat birim amirleri tarafından Kaymakamın imzasına sunulur. Kaymakamın imzasına sunulacak diğer yazılar İlçe Yazı İşleri Müdürlüğüne (Özel Kalem Bürosu) teslim edilir.
 
2. Çok acil ve gecikmesinde sakınca bulunan haller hariç, imza için beklenilmeyip, teslim edilen ilgiliden bilahare geri alınır.
3. Kaymakamlığa imza için sunulacak yazılar bu işle görevlendirilmiş memur tarafından takip edilir. Kaymakam imzasına sunulacak yazılar hiçbir şekilde ilgisi olmayan kişiler tarafından takip edilmez ve her ne amaçla olursa olsun takip için ilgisi olmayan kişilere kurumlarca evrak teslimi yapılmaz. Evrak teslim almaya yetkili personel kurumları tarafından Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürlüğüne bildirilir.
 
4. Atama, yer değiştirme, açığa alınma, işten el çektirme, göreve iade, açma, kapatma, memurlara veya gerçek veya tüzel kişilere ceza yazılması, insan hakları, tüketici hakları ile ilgili yazılar gibi önem arz eden yazılar bizzat birim amirleri tarafından önceden bilgi verilerek imzaya sunulur.
 
5. Şikâyetler, tayin, yer değişikliği, görev değişikliği içeren dilekçeler, asaleten veya vekâleten her türlü görevlendirme ve atama talepleri Kaymakamlığa yapılır. Kaymakam tarafından havale edilirler. Bu tür talepler kurumlara gelmiş olsa dahi kurum amirleri bu tür yazıları Kaymakama yönlendirir ve Kaymakam tarafından havale edilmesini sağlarlar. Acil durumlarda kendileri gereğini yaparlar ve derhal Kaymakama bilgi verirler. Ücretli Öğretmen ve Usta Öğreticilik talepleri ise ilgili birim amiri tarafından kabul edilir.
 
SORUMLULUK
Madde 8- Birim amirleri, birimlerinden çıkan bütün yazılardan ve yapılan işlemlerden Kaymakama karşı sorumludurlar.
Madde 9- Bu yönerge ile verilen yetkilerin tam ve doğru olarak kullanılmasından ve uygulamanın yönergeye uygunluğunun denetiminden ilgili Birim Amirleri sorumludur.
Madde 10- Kendilerine teslim edilen evrak ve yazıların korunmasından her kademedeki amirler ve memurlar sorumludur.
İKİNCİ BÖLÜM
      İ M Z A Y E T K İ L E R İ
 
KAYMAKAM TARAFINDAN AÇILACAK VE HAVALE EDİLECEK YAZILAR
 
Madde 11- Kaymakamlığa gelen evraklar, Evrak Bürosunca görev bölümüne göre ayrılarak havaleye hazırlanacaktır. “Çok Gizli” ve “...isme...” yazılarla, şifreler, Kaymakam tarafından bizzat açılır, havale işlemleri Kaymakam tarafından yapılır.
Madde 12- Kaymakam tarafından havale edilecek yazılar şunlardır;
 
1. Vali ve üstü makamların imzasıyla gelen bütün yazılar,
 
2. Her türlü şikâyet dilekçeleri, yeni düzenlemeleri, yatırım ve planlamaları içeren dilekçeler,
 
3. Her türlü atama, yer değişikliği, görev değişikliği  yazıları
 
4. Asayiş ve güvenlik ile ilgili önemli yazılar,
 
5. Yargı organlarından gelen yazılar.
 
6. Patlatma talepleri, havai fişek gösterisi izinleri, Okullarda yapılacak düğün merasimi talepleri, tüfek ruhsatı başvuruları.
 
KAYMAKAM TARAFINDAN İMZA EDİLECEK YAZILAR
 
Madde 13- Kaymakam tarafından imza edilecek yazılar şunlardır;
 
1. Valilik ve kaymakamlıklar, genel müdürlükler ile bölge kuruluşlarına, bakanlıkların bağlı kuruluşlarına ve (acil hallerde) doğrudan bakanlıklara hitaben yazılan bütün yazılar,
 
2. Prensip, yetki, uygulama, yöntem ve sorumlulukları değiştiren yazılar,
 
3. Birimlere gönderilecek emirler, tamimler ve genelgeler,
 
4. Birim amirlerine gönderilen taltif, tenkit ve ceza maksadıyla yazılan yazılar,
 
5. 4483 sayılı Kanun ile ilgili her türlü yazılar,
 
6. 3091 sayılı Kanun ile ilgili müracaatlarda muhakkik tayin yazıları ve yine aynı kanuna göre verilen karar ve yazıları,
 
7. Yargı kuruluşlarına gönderilecek bilgilendirme inceleme, itiraz, savunma, iddia, temyiz vb. her türlü yazılar (İlçe Nüfus Müdürlüğü ve Tapu Sicil Müdürlüğünün davalarla ilgili yazıları, İlçe Jandarma Komutanlığının ve İlçe Emniyet Müdürlüğünün adli görevlerinden doğan yazıları ve icra takip yazıları hariç),
 
8. Askeri kuruluşlarla yapılan her türlü yazışmalar,
 
9. Başvuru sahiplerinin yazılı veya sözlü dilek ve şikâyetleri ile yeni düzenlemeleri, yatırım ve planlamaları içeren dilekçelere verilecek cevaplar,
 
10. Denetim sonuçlarının bilgi ve/veya yasal işlem yapılmasının sağlanması amacıyla gönderilmesini içeren yazılar gibi tüm yazışmalar.
 
11. Kaymakamın imzalaması gereken verile ve ödeme emirleri,
 
12. Ataması Kaymakamlığa ait memurların derece ve kademe terfileri ile onayları,
 
13. Görüş, muvafakat ve teklif bildiren yazılar,
 
14. Yatırımlar, plan ve programlarla ilgili yazışmalar,
 
15. Görevden uzaklaştırma ve göreve iade yazıları,
 
16. Kanun, tüzük ve yönetmeliklerin ilanı için hazırlanan yazılar,
 
17. Kişiye özel ve gizlilik dereceli yazılar,
 
18. Afet ve acil durumlar ile ilgili yazılar.,
 
19. Görevlendirme yazıları,
 
20. Her türlü inceleme ve soruşturma açılması ve bunların işleme konulmaması ile ilgili yazılar,
 
21. Birim amirlerinin izin yazıları,
 
22. Komisyon kararları,
 
23. İlçe sınırları dışına araç görevlendirmeleri,
 
24. Güvenlik soruşturmalarıyla ilgili yazılar,
 
25. Bir birime ait iken başka bir birimin faydalanması için verilecek veya devredilecek her türlü demirbaş eşya, alet, vb. malzemelerin kullanım, intifa ve/veya devir izinleri ile ilgili yazılar,( Bu Konu ile ilgili olarak birimlerin alt birimleri arasındaki işlemler o birim amiri tarafından yapılacaktır.)
 
26. Kanun, tüzük ve yönetmeliklerin bizzat Kaymakam tarafından imzalanmasını emrettiği yazılar ve onaylar,
 
27. Kaymakamın uygun göreceği diğer yazılar.
 
KAYMAKAM TARAFINDAN ONAYLANACAK YAZILAR
Madde 14- Aşağıdaki konulara ilişkin yazılar Kaymakam tarafından onaylanır;
 
1. Mevzuata göre bizzat Kaymakam tarafından onaylanması veya verilmesi gereken kararlar ve onaylar,
 
2.  Birim amirlerinin her türlü izin istek ve onayları ( Devredilenler hariç ),
 
3. Her türlü vekâlet onayları,
 
4. İlçe İdare Şube Başkanlarının ilçe dışına araçlı veya araçsız görevlendirilmelerine dair onaylar,
 
5. İlçe dışına çıkacak resmi hizmete mahsus araçların taşıt görev formları,
 
6. İlgili mevzuata göre verilecek işyeri açma, kapatma ve ceza onayları,
 
7. Personelin geçici veya sürekli görev veya görev yeri değişiklikleri onayları,
 
8. Birimlerin taşınmaz mal satın alması veya kiralaması ile ilgili onaylar,
 
9. Noter senedine bağlanması gerekli alım, satım, ihale işleri ile mukavele onayları,
 
10. Köy bütçelerinin tasdik edilmesi,
 
11. Köy ve mahalle muhtarlarının izin istek ve onayları
 
12. Mevzuatla öngörülen idari para cezaları
 
13. Vekil, ücretli öğretmen, usta öğretici ve kurs öğreticisi atama onayları,
 
14. Lokallerin açılması, faaliyetlerine ara verilmesi veya kapatılması onayları,
 
15. Kira sözleşmeleri ve ihale sözleşmelerinin lüzum müzekkereleri ile satın alma komisyon kararlarının onayları,
 
16. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince ihale yetkilisi ve harcama yetkilisi olduğu işlemleri yapmak.
 
YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ TARAFINDAN İMZALANACAK YAZILAR
 
Madde 15- Yazı İşleri Müdürü, aşağıdaki kurallar çerçevesinde evrak havale işlemlerini yapar;
 
1. Kaymakamlığa gelen “gizli”, “çok gizli”, “kişiye özel”, “hizmete özel”, “isme”, yazılar ve şifreler dışındaki bütün yazılar Yazı İşleri Müdürü tarafından açılır, evrak üzerine gideceği birim yazılır, kaydı yapılır ve Kaymakam tarafından görülmesi gerekenler ayrıldıktan sonra diğerleri yine Yazı İşleri Müdürü tarafından ilgili birimlere havale edilir.
 
2. “İvedi”, “Çok ivedi”, “Günlü” ibareli yazılar ile (Telgraf, teleks, faks, e-mail gibi) değerli evrak Kaymakam ilçede ise Kaymakam tarafından havale edilir. Ancak acil durumlarda Yazı İşleri Müdürü tarafından havalesi yapılır, sonucu takip edilir ve en kısa zamanda Kaymakama bilgi verilir.
 
3. Doğrudan Kaymakamlığa yapılan başvurular bir özellik arz etmediği, Kaymakam tarafından görülmesinde bir gereklilik olmadığı, bir ihbarı ya da şikâyeti kapsamadığı takdirde, İlçe Yazı İşleri Müdürünce kaydı yapılarak, ilgili daireye, yine Yazı İşleri Müdürü veya yokluğunda Yazı İşleri Müdürlüğü Büro Yetkilisi tarafından havale edilir. Bu şekilde ilgili kuruluşa giden evrak işleme konulur. Ancak cevaplar Kaymakam tarafından imzalanır.
 
4. Karar talepleri ile ilgili yazıların ilçe idare kuruluna havalesi,
 
5. Yukarıda yazılanların dışında kalan genel olarak herhangi bir emir ve talimat niteliğinde olmayan, yasal olarak rutin şekilde gereğinin yapılması icap eden ve kaymakamın imzasını gerektirmeyen her türlü evrak ve dilekçelerin ilgili birimlere havale edilerek imzalanması,
 
Madde 16- Aşağıda belirtilen hususları içeren yazılar Yazı İşleri Müdürü tarafından “Kaymakam Adına” imza edilir;
 
1. Kaymakamın ilçede ve/veya makamında bulunmadığı acil durumlarda yazışma hakkında derhal bilgi verilmesi şartı ile Kaymakam tarafından imzalanması gereken ancak özellik ve ivediliği nedeniyle gecikmesinde sakınca bulunan yazılar,
 
2. 4483 sayılı Kanun gereğince Kaymakam tarafından verilen “soruşturma izni verilmesi” ve “soruşturma izni verilmemesi” kararlarının ilgili makam ve kişilere (üst yazıların imza edilmesi dışındaki) tebliği ve tebellüğü işlemleri ile diğer tebligat işlemleri,
 
3. Yanlış gelen yazıların ilgili makama gönderilmesine ilişkin yazılar,
 
4. Üst makamlardan gelip kaymakamın havalesinden geçen yazıların yerel yönetimlere gönderme yazıları
 
5. İlçe kuruluşu bulunmayan kamu kurumlarında görev yapanlar tarafından talep edilen izin kâğıtları; öğrencilerin kredi, yurt, burs başvuru formları, bakım belgeleri ve rutin taleplere ilişkin dilekçeler İlçe Yazı İşleri Müdürü tarafından havale ve imza edilecektir.
 
6. Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen adli sicil kaydı talep yazıları.
 
7. Tüketici Hakem Heyeti ile ilgili yazılar.
 
8. İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğüne ait evraklar.
 
BİRİM AMİRLERİNİN İMZALAYACAĞI YAZILAR VE ONAYLAR
 
Madde 17- Birim amirleri sadece kendi konuları ile ilgili başvuruları bu yönergede belirtilen kurallar çerçevesinde (ihbar, şikayet  vb. istisnalar dışında), doğrudan doğruya kabul etmeye, kaydını yaparak, konuyu incelemeye ve eğer istenen husus; mevcut bir durumun beyanı veya yasal bir durumun açıklaması ise bunu dilekçe sahiplerine yazılı olarak bildirmeye yetkilidirler.
 
Bunlar dışındaki sonuçlara ya da şikâyet, soruşturma, tayin, atama, yer- görev değişikliği taleplerine dair dilekçe ve yazıları mümkün olduğunca Kaymakamlık Makamına yönlendirirler. Bu tür yazıları Kaymakamlık Makamına yönlendirmenin mümkün olmadığı ve/veya gecikmesinde sorun çıkabilecek durumlarda kabul ederler ve bu durumlarda derhal Kaymakama bilgi verirler ve cevaplarını Kaymakam imzası ile yazarlar.
 
Madde 18- Birim amirleri, aşağıda belirtilen konuları içeren yazıları “Kaymakam Adına” imzalarlar;
 
1. Yeni bir hak ve yükümlülük doğurmayan, Kaymakamlığın takdirini gerektirmeyen ve bir direktif niteliği taşımayan mutad yazılar ile teknik, istatistik ve hesaplara ilişkin yazılar,
 
2. Bir dosyanın tamamlanması, bir işlemin sonuçlandırılması için belge ve bilgi istenmesi, teftiş rapor ve layihalarının izlenmesine dair yazılar,
 
3. Kaymakamlık tarafından kabul edilmiş ve onaylanmış kararların ve/veya yetkili kurullar tarafından verilmiş kararların işleme konulması, tebliğ-tebellüğü, ilanı, ilgili kişi, kurum ve makamların bilgilendirilmesi hususları ile ilgili yazılar,
 
4. Kaymakamın katkısına ihtiyaç duyulmayan tip formlarla bilgi alma, bilgi verme niteliğinde olan yazıların imzalanması,
 
5. Vatandaşlarımızın kamu kurum ve kuruluşlarındaki iş ve işlemlerini takipleri sırasında içerik olarak şikâyet ve icrai nitelik taşımayan rutin hizmetlere ilişkin dilekçe ve başvuruların kabul edilmesi, incelenmesi, bilgi istenmesi için kuruluşlara ve ilgilisine bilgi verilmesine dair yazılar,
 
6. Kaymakamın yetki devri çerçevesinde personelin yıllık, mazeret ve sağlık izinleri ( İlçe dışında geçirilecek sağlık izinleri hariç)
 
7. Personelin görev dolayısıyla il içerisinde araçlı veya araçsız günübirlik görevlendirme onayları.
 
İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ TARAFINDAN İMZALANACAK YAZILAR
 
Madde 19- İlçe Milli Eğitim Müdürü bu Yönergenin 17. ve 18. maddelerinde sayılan hususlara ek olarak “Kaymakam Adına” aşağıda sayılan konularda imza ve onay işlemlerini yapar;
 
1. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullardaki eğitim öğretim ve öğrenci işleri ile ilgili istatistiklere ait yazışmalar,
 
2. İlçemizdeki eğitim-öğretim hizmetleri kapsamında ilgili mevzuatı gereği oluşturulması gereken her türlü kurul, komisyon, komite, mesleki ve rehberlik çalışmaları ile ilgili  görevlendirme,  toplantı  olur ve yazışmalar,
 
3.  Öğrencilerin katılacağı her türlü sınavlar, il genelinde düzenlenecek sportif, sosyal ve kültürel yarışma ve geziler ile ilgili yazışmalar ve onaylar,
 
4.  Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün kurs açma ve kapatma onayları,
 
5.  İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı birimlerin bilgilendirme ve istatistiklerine ait yazılar,
 
6. Yönetici ve öğretmenlerin ders ücretleri onayları,  öğretmenlerin ücret karşılığında diğer okullarda görevlendirilme isteğine ilişkin onaylar,
 
7. Okul ve kurumlardan sportif aktivitelere katılacak öğrenci ve öğretmenlerin görevlendirme onayları ve ilgili birimlere yazılan yazılar,
 
8. Çocuk mahkemelerinin danışmanlık tedbiri rehber öğretmen görevlendirme onayları
 
9. Okulların il içi gezi plan ve onayları.
 
10. İlçede görev yapan öğretmenlerin 3(üç) güne kadar olan mazeret izin talepleri ve 10(on) güne kadar olan hastalık izin onayları,
 
SAĞLIK GRUP BAŞKANI TARAFINDAN İMZALANACAK YAZILAR
 
Madde 20- Sağlık Grup Başkanı bu Yönergenin 17. ve 18. maddelerinde sayılan hususlara ek olarak “Kaymakam Adına” aşağıda sayılan konularda imza ve onay işlemlerini yapar;
 
1. Yeşil kart başvuru dilekçe ve formlarının imzalanması,
 
2. İlçe dışından gelen yeşil kart araştırma form ve yazıların imzalanması,
 
3. Yeniden yaptırılan araştırma ve soruşturmadan sonra İlçe İdare Kurulunca kararı verilmiş olması ve bu kararın tarih ve sayısının karne üzerinde onay bölümüne yazılması kaydıyla önceden tanzim edilmiş (Kaymakam onayı ile verilmiş) Yeşil Kartların kullanım tarihini yenileyen “vize” işlemleri,
 
4. Sayfası dolan, yeni doğan ve kayıp yeşil kart talep dilekçelerinin ve yeşil kartların imzalanması,
 
5. Şikâyet, suç veya ihbarı içermemesi kaydıyla çevre sağlığı ile ilgili başvuruların cevabi yazılarının imzalanması.
 
MALMÜDÜRÜ TARAFINDAN İMZALANACAK YAZILAR
 
Madde 21- Malmüdürü bu yönergenin 17. ve 18. maddelerinde sayılan hususlara ek olarak “Kaymakam Adına” aşağıda sayılan konularda imza ve onay işlemlerini yapar;
 
1. Mal varlığı araştırması yazıları, Haciz Varakaları
 
2. Emanet ve aylık bildirim içerikli yazılar.
 
3. Kaymakam tarafından imzalanacağı ve onaylanacağı belirtilenler haricinde ki vergi dairesine ait tüm yazılar.
 
S. Y. D. V. MÜDÜRÜ TARAFINDAN İMZALANACAK DİĞER YAZILAR
 
Madde 22- SYDV Müdürü bu yönergenin 17. ve 18. maddelerinde sayılan hususlara ek olarak “Kaymakam Adına” aşağıda sayılan konularda imza ve onay işlemlerini yapar;
 
1. Vakıf başvuru dilekçe ve formları,
 
2. ŞNT takipleri ile ilgili ilçe dışına yazılan yazılar,
 
3. Personel izin kâğıtlarının imzalanması,
 
4. Vakıf mütevelli heyetince alınan karara istinaden hazırlanan ödeme evrakının “düzenleyen” olarak imzalanması,  
 
5. 2022 sayılı Kanuna göre yapılacak başvuru ve yazışmalar,
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Y A Z I Ş M A L A R
YAZIŞMALARDA YÖNTEM
 
Madde 23- Birimler, yazışmalarında aşağıdaki hususları dikkate alarak yazışma yapacaklardır;
 
1. Yazışmalar şekil ve esas bakımından Başbakanlık Makamınca çıkartılan ve 02.12.2004 tarih ve 25658 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “ Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” e uygun olarak yapılacaktır.
 
2. Bu yönerge ile devredilen yetkiler çerçevesinde Kaymakam adına yapılacak her türlü havale, onay ve yazışmalar “Kaymakam a.” ibaresi kullanılarak yetki devredilenin adı ve unvanı ortalanarak yazılmak suretiyle yapılır. Yazışmalarda hiçbir şekilde “yerine” vb. ibareler kullanılmayacaktır.
Örnek-1:
 
Çiğdem YILMAZ
Kaymakam a.
İlçe Yazı İşleri Müdürü
 
3. Yazışmalarda standartlaşmaya özen gösterilecektir.
Örnek-1: Bir yazıda “Vilayet Makamına “ bir başka yazıda “ İl Makamına” değil, her yazıda “GİRESUN VALİLİĞİNE”, şeklinde yazılacaktır.
Örnek-2: Kaymakamın onayı gereken yazılarda, onay, uygundur, gibi değişik ifadelerin yerine “OLUR” deyimi kullanılacak, imza yeri için yeterli aralık bırakılacak, “ OLUR” tarih, (imza aralığı), ad-soyad ve unvan alt alta yazılacaktır.
Örnek-3: Sonuç ifadeleri; “Bilgilerinize rica ederim”, “Bilgilerinize arz ederim”, “Bilgi ve gereğini rica ederim”, veya ”Gereğini bilgilerinize arz ederim” şeklinde yazılacaktır.
Örnek-4: Üst ve ast makamlara veya eş ve ast makamlara dağıtımlı olarak yazılan yazılarda ise duruma göre; “Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederim”, “Gereğini arz ve rica ederim”, “Bilgilerinize arz ve rica ederim” şeklinde yazılacaktır.
 
4. Kurumlar arası yazışmalar “arz ederim”, kurum içi yazışmalar “rica ederim” ifadeleri ile yazılacaktır.
 
5. Yazıların, Türkçe Dil Bilgisi kurallarına uygun, kısa, öz, tekrardan uzak, açık ifade ile ve amacı tam olarak anlatan nitelikte yazılması zorunludur. Ayrıca cümlelerin yüklemleri arasında ses uyumuna dikkat edilecektir. Bu amaçla birim amirleri bürolarında; Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas Usuller Hakkındaki Yönetmelik, Türkçe Yazım Kılavuzu ve Türkçe Sözlük bulunduracak, Türk Dil Kurumu internet sitesinden bu alanda yaralanacaktır.
 
 
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
S O R U M L U L U K
 
UYGULAMA VE SORUMLULUK
Madde 24-Yönergenin uygulanması ve sorumluluğu yönünden aşağıdaki belirtilen hususlara uyulacaktır:
 
1. Bu yönerge ile verilen yetkilerin tam ve doğru olarak kullanılmasından, yönergeye uygunluğun sağlanmasından birim amirleri, yazışmaların emir ve usullere uygun yapılmasından ve dosyaların korunmasından birimlerin yazı işleri görevlileri sorumludur. Buna esas olmak üzere yönerge tüm memurlara imza karşılığında okutulacak ve yönergenin bir örneği dökümü alınmış veya bilgisayar ortamında görevlilerin her zaman başvurusuna hazır konumda bulundurulacak, uygulaması sağlanacaktır.
 
2. Yazıların zamanında gereğinin yapılmasından ve cevaplandırılmasından birim amiri ile ilgili memur sorumlu olup, herhangi bir tekide mahal verilmeyecektir. Günlü ve ivedi yazılar belirtilen gününde, işlemi gerektirenler hariç en geç iki gün içinde gereği yapılarak cevaplandırılacaktır.
 
3. Her türlü dilekçenin en geç bir ay içinde cevabı verilecektir. Eğer işlemleri devam ediyorsa aşamaları en geç birer aylık zaman aralıklarıyla ilgili makam ve kişilere yazılı bildirimlerde bulunulacak, işlem sonuçlandığında ayrıca bildirilecektir. 4892 sayılı Bilgi Edinme Kanunu kapsamında olan dilekçeler için bu kanunda belirtilen sürelere ve yönteme uyulacaktır.
 
4. Bu yönergede tereddüt edilen hallerde Kaymakamın emrine göre hareket edilir.
 
BEŞİNCİ BÖLÜM
Y Ü R Ü R L Ü K VE Y Ü R Ü T M E
YÜRÜRLÜK
Madde 25- Bu yönerge yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer ve Bilgehan KARANFİL’in Doğankent Kaymakamlığı görevi süresi boyunca geçerlidir.
YÜRÜTME
Madde 26- Bu yönerge hükümlerini Doğankent Kaymakamı yürütür.
 
 
 
09.11.2017
 
Burak YILMAZ
Doğankent Kaymakamı
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
T.C. Doğankent Kaymakamlığı Doğankent/GİRESUN - Telefon: 0 (454) 471 52 52 - Fax: 0 (454) 471 52 91 - E-Mail: kaymakamlik@dogankent.gov.tr